Contact

Dr. Shengqiang Zhou
Head Semiconductor Materials
Head
s.zhouAthzdr.de
Phone: +49 351 260 2484

Finished projects


Contact

Dr. Shengqiang Zhou
Head Semiconductor Materials
Head
s.zhouAthzdr.de
Phone: +49 351 260 2484