Contact

Dr. Shengqiang Zhou
Head Functional Materials
s.zhouAthzdr.de
Phone: +49 351 260 - 2484