Contact

Prof. Jens Gutzmer
Director
Phone: +49 351 260 - 4400
j.gutzmer@hzdr.de

Prof. Markus Reuter
Director

Phone: +49 351 260 - 4411
Phone: +49 160 94929014
m.reuter@hzdr.de

Renate Seidel
Secretary
Phone: +49 351 260 - 4430
Fax: +49 351 260 - 4440
r.seidel@hzdr.de

Christian Christesen
Assistant to the Directors
Phone: +49 351 260 - 4402
c.christesen@hzdr.de

Manuela Wagner
Administration
Phone: +49 351 260 - 4401
manuela.wagner@hzdr.de

Media Contact

Anja Weigl
Phone: +49 351 260 - 4427

Office hours: Mon-Wed, Fri, 9am-2pm

a.weigl@hzdr.de

Publications

Raw material ‘criticality’—sense or nonsense?

M Frenzel, J Kullik, MA Reuter, J Gutzmer; Journal of Physics D: Applied Physics 50 (12), 123002

Fairphone's Report on Recyclability

based on a study by A v Schaik and MA Reuter (2017)

We recommend

Funded by

Vorschau-Bild

4.Netzwerktreffen ResErVar

4.Netzwerktreffen ResErVar im Siegerland

Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 1 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 2 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 3 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 4 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 5 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 6 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 7 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 8 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 9 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 10 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 11 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 12 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 13 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 14 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 15 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 16 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 17 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 18 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 19 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 20 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 21 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 22 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 23 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 24 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 25 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 26 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 27 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 28 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 29 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 30 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 31 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 32 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 33 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 34 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 35 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 36 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 37 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 38 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 39 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 40 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 41 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 42 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 43 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 44 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 45 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 46 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 47 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 48 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 49 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 51 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 52 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 53 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 54 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 55 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 56 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 57 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 58 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 59 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 60 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 61 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 62 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 63 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 64 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 65 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 66 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 67 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 68 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 70 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 71 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 72 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 73 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 74 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 75 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 76 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 77 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 78 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 79 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 80 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 81 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 82 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 83 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 84 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 85 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 86 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 87 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 88 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 89 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 90 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 91 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 92 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 93 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 94 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 95 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 96 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 97 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 98 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 99 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 100 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 101 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 102 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 103 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 104 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 105 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 106 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 107 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 108 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 109 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 110 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 111 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 112 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 113 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 114 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 115 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 116 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 117 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 118 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 119 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 120 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 121 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 122 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 123 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 124 ©Copyright: Tina Schulz
Foto: 4.Netzwerktreffen ResErVar 125 ©Copyright: Tina Schulz