Contact

Dr. Dr. h.c. Gun­ter Gerbeth

Director Institute of Fluid Dynamics
g.gerbethAthzdr.de
Phone: +49 351 260 3480
+49 351 260 3484

Dr. Gerd Mutschke

g.mutschkeAthzdr.de
Phone: +49 351 260 2480

Get more information

Helmholtz Allianz - Liquid Metal Technologies (LIMTECH) - Intern


  • SharePoint Portal: login