Contact

Dr. Gunter Gerbeth
Director Institute of Fluid Dynamics
g.gerbethAthzdr.de
Phone: +49 351 260 - 3480, 3484
Fax: +49 351 260 - 3440

Dr. Gerd Mutschke
Institute of Fluid Dynamics
g.mutschkeAthzdr.de
Phone: +49 351 260 - 2480
Fax: +49 351 260 - 12480

Get more information

Helmholtz Allianz - Liquid Metal Technologies (LIMTECH) - Intern


  • SharePoint Portal: login

Contact

Dr. Gunter Gerbeth
Director Institute of Fluid Dynamics
g.gerbethAthzdr.de
Phone: +49 351 260 - 3480, 3484
Fax: +49 351 260 - 3440

Dr. Gerd Mutschke
Institute of Fluid Dynamics
g.mutschkeAthzdr.de
Phone: +49 351 260 - 2480
Fax: +49 351 260 - 12480