Contact

Dr. Dr. h.c. Gunter Gerbeth
Director Institute of Fluid Dynamics
g.gerbethAthzdr.de
Phone: +49 351 260 3480, +49 351 260 3484
Fax: +49 351 260 3440

Dr. Gerd Mutschke
Institute of Fluid Dynamics
g.mutschkeAthzdr.de
Phone: +49 351 260 2480
Fax: +49 351 260 12480

Get more information

Helmholtz Allianz - Liquid Metal Technologies (LIMTECH) - Intern


  • SharePoint Portal: login

Contact

Dr. Dr. h.c. Gunter Gerbeth
Director Institute of Fluid Dynamics
g.gerbethAthzdr.de
Phone: +49 351 260 3480, +49 351 260 3484
Fax: +49 351 260 3440

Dr. Gerd Mutschke
Institute of Fluid Dynamics
g.mutschkeAthzdr.de
Phone: +49 351 260 2480
Fax: +49 351 260 12480