Mitarbeiter Halbleitermaterialien

NameGeb./Raum+49 351 260Email
Zhou Dr., Shengqiang103/2052484
s.zhouAthzdr.de
Begeza, Viktor103/2132911
3368
v.begezaAthzdr.de
Blaschke Dr., Danield.blaschkeAthzdr.de
Cao, Lei103/2063557
l.caoAthzdr.de
Cherkouk Dr., Charaf
Duan, Juanmei103/2072065
juanmei.duanAthzdr.de
Hu Dr., Liang103/2063557
l.huAthzdr.de
Lao Dr., Yuanxiay.laoAthzdr.de
Li, Zichao103/2092833
zichao.liAthzdr.de
Manga Loganathan, Karthikeyank.manga-loganathanAthzdr.de
Prucnal Dr., Slawomir103/2072065
s.prucnal@hzdr.de
Rebohle Dr., Lars103/2133368
l.rebohleAthzdr.de
Schumann, Thomas851/1143446
2028
2573
t.schumannAthzdr.de
Shaikh, Mohd103/2092833
m.shaikhAthzdr.de
Sharma, Divanshud.sharmaAthzdr.de
Skorupa, Ilona707/103a2724
2505
i.skorupaAthzdr.de
Skorupa Dr., Wolfgang712/3153612
w.skorupaAthzdr.de
Wang Dr., Mao103/2092833
m.wangAthzdr.de
Wang, Changan103/2063557
changan.wangAthzdr.de
Xie, Yufang103/2092833
y.xie@hzdr.de
Yankov Dr., Rossenr.yankovAthzdr.de
Yuan, Ning103/2033577
ning.yuanAthzdr.de

Quantummaterialien and -technologie

NameGeb./Raum+49 351 260Email
Astakhov PD Dr. habil., Georgy103/2043894
g.astakhov@hzdr.de
Berencen Dr., Yonder103/2083137
y.berencenAthzdr.de
Gao, Yuan103/2033577
yuan.gaoAthzdr.de
Hollenbach, Michael103/2083891
m.hollenbachAthzdr.de
Shang, Zhen103/2033577
z.shangAthzdr.de

Kontakt

Dr. Wolfgang Skorupa

Leiter
Halbleiter­materialien
w.skorupaAthzdr.de
Tel.: +49 351 260 3612